Home


2012-09-scan-199x300Mijn naam is Maria van Groenestijn. Ik heet u welkom op de website van MPG coaching – hoogbegaafd leren presteren.

Mijn praktijk MPG coaching richt zich op het coachen van ouders samen met hun hoogbegaafde, onderpresterende kind (vanaf ca. 10 jaar), al dan niet in groepsverband.

Voor hoogbegaafd onderpresteren worden in de literatuur verschillende oorzaken gesuggereerd bij verschillende “typen” hoogbegaafde onderpresteerders. Een constante factor lijkt te zijn dat een kind weigert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn doen en laten en zichzelf daarmee, wellicht vanuit een negatief zelfbeeld, afhankelijk maakt en houdt van zijn omgeving. Als mensen in zijn omgeving (ouders, docenten) proberen verandering te bewerken in het gedrag van de onderpresteerder, blijkt vaak dat zij, in al hun goede bedoelingen, onbewust die afhankelijkheid in stand houden en het ongewenste gedrag juist versterken.

Wat zou het mooi zijn als we deze neerwaartse spiraal konden doorbreken!

Mijn coaching is erop gericht ouders en kinderen te leren effectiever met elkaar te communiceren, met het doel dat het kind leert presteren overeenkomstig zijn capaciteiten. Aan de hand van onderwerpen die relevant zijn in verband met hoogbegaafd presteren en onderpresteren, breng ik ouders en kinderen vragenderwijs met elkaar in gesprek. Een dergelijke ontmoeting en verkenning van elkaars rollen kan voor alle betrokkenen een aanzet zijn tot het ontwikkelen van effectiever gedrag: voor ouders om hun hoogbegaafde, onderpresterende kind beter te kunnen begeleiden en voor kinderen om beter te kunnen presteren.